parallax background

Posudky

CO DĚLÁME PRO PŘÍRODU MY?

Potřebujete získat náhradu škody provedenou zvířetem nebo odborný posudek pro stavbu?

POSUDKY NA ŠKODY VYDROU

V případě zájmu o zpracování posudku v Kraji Vysočina kontaktujte Mgr. Petru Hulvovou, tel.: +420 777 974 848, ekocentrum@stanicepavlov.cz.
Odborný posudek
Povinnou přílohou žádosti o náhradu škod v případě vydry je odborný posudek, který odhaduje výši škod způsobených vydrou říční. Metodika výpočtu škod aktuálně není schválená, je jen doporučená. V praxi níže uvedené subjekty tuto metodiku dodržují, což znamená, že posuzovatel musí navštívit rybník pro odhad škod v období, na které se žádá. Je tedy potřeba, nejprve kontaktovat toho, kdo vám posudek vypracuje, teprve poté žádejte o náhradu škod na kraj. Datem, kdy je doručena žádost na kraj, je ukončeno škodní období a následně zpracovatel posudku odesílá posudek na kraj i žadateli. Posuzovateli musíte dodat: obsádka (druh ryby, kg nasazené ryby a případně cena), kontaktní údaje, seznam rybníků s výměrou a parcelními čísly.
Cena posudku pro jednotlivé rybníky se pohybuje v rozmezí 1 200–1 500 Kč podle vzdálenosti lokality. Cena pro skupinu rybníků se pohybuje v rozmezí 2 500–3 000 Kč podle vzdálenosti lokality a množství rybníků.
Místní šetření
O škodě musíte informovat pracovníka místně příslušného odboru životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností a požádat zde o tzv. místní šetření (nejlépe pošlete písemnou žádost). Obecní úřad také kontaktujte před posláním žádosti na kraj. Pracovník OOP na základě Vaší žádosti musí provést kontrolu v terénu, při kterém prokáže či neprokáže přítomnost vydry říční na Vašem rybníce. Nehodnotí výši škody, jen potvrzuje přítomnost. Místní šetření není zpoplatněno.
Žádost o náhradu škody
Žádost o náhradu škod se podává k místně příslušnému krajskému úřadu. V případě, že žádáte o náhradu škod na více rybníků, které se nachází ve více krajích, musíte poslat na každý kraj žádost zvlášť. Žádost o náhradu škod si můžete stáhnout ZDE nebo Vám ji poskytne pracovník obecního úřadu či krajského úřadu.
Žádost vyplníte a doplníte o příslušné povinné přílohy (blíže se podívejte do konkrétních žádostí, kde je seznam detailně popsán):
1. výpis z katastru nebo nájemní smlouva
2. doklad o vlastnictví ryb, může být čestné prohlášení
3. protokol z místního šetření
4. odborný/znalecký posudek (v praxi se odborný posudek dodává většinou až po podání této žádosti, aby byl vypracován přesně na období, pro které se žádá, což je období 180 dní zpětně od doručení žádosti na místně příslušný kraj).
V případě nejasností, můžete kontaktovat pracovníky krajských úřadů, kteří mají tyto žádosti na starosti. Pro Kraj Vysočina: Ing. Jana Vondráková, email: vondrakova.j@kr-vysocina.cz.
POSUDEK NA SYNANTROPNÍ DRUHY ŽIVOČICHŮ
Posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů volně žijících živočichů je realizováno provedením zoologického průzkumu stavby odborníkem – zoologem. Z hlediska obecně chráněných druhů jsou předmětem posuzování především ptáci (např. poštolka obecná, jiřička obecná, rehek domácí, vrabec domácí, vrabec polní), v případě zvláště chráněných druhů: rorýs obecný, vlaštovka obecná, kavka obecná a sýček obecný a synantropní druhy netopýrů.
Záznamy o výskytu živočichů v nálezových databázích (Nálezová databáze ochrany přírody, rorysi.cz, ceson.org) mají v souvislosti se stavebními úpravami jen orientační a pomocný charakter, dostatečně nevypovídající o počtu a distribuci jednotlivých druhů živočichů na posuzované stavbě.
Následně je na základě výsledků průzkumu zpracován odborný posudek. Průzkum a posouzení slouží jak k zacílení potřebných opatření na ochranu živočichů (na konkrétní druhy, případně charakteristická místa v rámci stavby), tak k omezení případných nadbytečných či neodůvodněných nároků na stavebníka.
Zpracování zoologického posudku je nezbytné při čerpání financí z dotačních programů OPŽP, IROP a Zelená úsporám.
V případě zájmu o zpracování odborného posudku stanicí Pavlov o. p. s. kontaktujte Mgr. Petru Hulvovou, tel.: 777 974 848, email: ekocentrum@stanicepavlov.cz.
Máte dotaz?
Darujte